قفسه کتاب

در زیر میتوانید کتاب هایی که خوندم، در حال خوندنشون هستم و یا دوست دارم بخونم رو ببینید.

Pulp
currently-reading

Pulp

Charles Bukowski